Grunden för vårt arbete utgörs av 
sociokulturella och verksamhetsteoriska perspektiv. Vår egen forskning fokuserar lärande, kunskap, bedömning och utveckling av undervisning.

MER ÄN 30 ÅRS ERFARENHET AV DIDAKTISK SKOLUTVECKLING:

Utmaningar i undervisningen

Lärares kunskapsuppdrag i framtiden står inför allt större utmaningar, men de flesta redskap och metoder som finns idag är utvecklade i relation till gårdagens behov och problem. Livings verksamhetsidé är att tillsammans med lärare skapa nya förutsättningar för lärande och kunskapsutveckling.

Målsättningen med vårt arbete är att bidra till en undervisning som

  • är motivskapande och utforskande
  • ger förtrogenhet och kompetens
  • gör kvalificerat kunskapsinnehåll tillgängligt för alla
  • skapar förutsättningar för lärande i proximala zoner (ZPD)
  • använder bedömning som redskap för undervisning och lärande 

Didaktisk skolutveckling innebär långsiktigt och utprövande arbete riktat mot att utveckla den dagliga undervisningspraktiken, dess redskap och metoder.

FoU-arbeten i form av tex Learning Activity, Lesson Study, Learning Study och Change laboratory

 Workshops:

  • Formativ bedöming
  • Läs- och skrivutveckling
  • Kunskapsexpanderande uppgifter
  • Learning activity
  • Portfolios

Dessutom arbetar vi med didaktiskt ledarskap, pedagogisk revision, utredningar, utvärderingar och forskningsöversikter.