Om företaget

“Tala om dina elevers begränsningar och de får behålla dem.”

Tala om dina
elevers begränsningar
och de får behålla dem.

VÅR VERKSAMHETSIDÉ – NYA FORMER FÖR DIDAKTISKT KVALIFICERAD UNDERVISNING

Living har en övergripande vision att bidra till utvecklingen både av undervisningen i skolan och av lärarnas professionella kunskapsbas. Företaget är ett privat företag med intresse för samhällelig utveckling och utveckling av olika former för Private-Public Partnership (PPP).

PPP handlar om samverkan mellan företag och offentlig sektor. Living är ett pedagogiskt forsknings- och utvecklingsföretag som genom PPP erbjuder kommuner och skolhuvudmän forskningsbaserat utvecklingsarbete. Som en del av Livings policy genomförs varje år pro bono uppdrag riktade mot samhälleliga utbildningsinstitutioner eller enskilda elever/studerande.

Skolor ställs i dag inför allt större krav på att bedriva en undervisning som är forskningsbaserad. Olika arrangemang genomförs t.ex. för att forskarutbilda lärarna är ett långsiktigt projekt. Inom Living är vi alla redan forskarutbildade och aktiva forskare med ett särskilt intresse för didaktisk skolutveckling. I tillägg till vår forskarkompetens har vi alla under många år undervisat i förskola, grundskola, yrkesutbildning eller vuxenutbildning.

Livings verksamhetsidé bygger på att vi arbetar tillsammans med kommuner och skolhuvudmän för att skapa olika former av samverkan för en långsiktig forskning och skolutveckling. På detta sätt kan vi erbjuda skolor och kommuner tillgång till aktuella forskningsresultat.

Living erbjuder skolor och kommuner ett samarbete där vi t.ex. handleder och/eller leder utvecklingsprojekt och medverkar i eller ansvarar för dokumentationsprocesser.

Genom strategiskt utvecklingsarbete kan skolans verksamhet och lärarnas kunskaper utvecklas. Lärares medverkan i olika långsiktiga forsknings- och utvecklingsprojekt bidrar dessutom till utvecklingen av lärarnas professionella kunskapsbas.

Modeller för en samverkan mellan forskare och skolan kan vara Learning sudy / Lesson study, UndervisningslabbChange Laboratory.

Vi kan också medverka till att utveckla forskningsprojekt som kan utgöra basen för olika magisterprojekt inom din kommun.

POSTADRESS: PB 191, AX-22101 MARIEHAMN, ÅLAND, FINLAND
BESÖKSADRESS: Engränd 1c • E-POST: all[a]living.ax