Publikationer

Artikel

Berg, Astrid, Löfgren, Ragnhild, & Eriksson, Inger (2007). Kemiinnehåll i undervisningen för nybörjare. En studie av hur ämnesinnehållet får konkurrera med målet att få eleverna intresserade av naturvetenskap, Nordina3 (2)

Berthén, Diana & Eriksson, Inger (2006). Att möjliggöra och bedöma barns skriftspråkstillägnan – ett sociokulturellt perspektiv, Didaktiskt forum3 (2)

Berthén, Diana, Eriksson, Inger, & Lindberg, Viveca (2008). In-service training as cognitive apprenticeship, LLinE (2008:4)

Eriksson, Inger (2009). Re-interpreting teaching: A divided task in self-regulated teaching, Scandinavian Journal for Educational Research53 (1), 53-70

Eriksson, Inger (2007). Перемены в шведской системе образования: изменение действий или возникновение новой деятельности? [Contemporary changes in Swedish compulsory schools – changes in actions or the emerging of a new activity. In Russian], The International Scientific Journal ‘Cultural-Historical Psychology’ (2)

Eriksson, Inger (2007). Nu delar vi på undervisningsuppdraget – om inslag i skolans lärandekulturer, Locus (3), s. 30-42

Eriksson, Inger & Jedemark, Marie (2004). Skola utan timplan – om lärares tolkning av uppdraget i en mål- och resultatstyrd skola, Studies in Educational Policy and Educational Philosophy, e-tidskrift (2004:1.)

Lindberg, Viveca (2006). Contexts for craft and design within Swedish vocational education: Implications for the content, Tidskrift för lärarutbildning och forskning13 (2-3), 81-102


Bok/avhandling

Eriksson, I. (red) (2010). Kemi i två finlandssvenska klassrum: rapport från projektet Kemitexter som redskap för naturvetenskapligt lärande, SKIP, Skolans kunskapsinnehåll i praktiken. Stockholms universitetsförlag

Eriksson, Inger (1999). Lärares pedagogiska handlingar: en studie av lärares uppfattningar av att vara pedagogisk i klassrumsarbetet, ppsala studies in Education, 82. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis

Eriksson, Inger (red.) (2010). Kemiundervisning, text och textbruk i finlandssvenska och svenska skolor – en komparativ tvärvetenskaplig studie, SKIP-rapport 8: Stockholms universitetsförlag

Eriksson, Inger, Arvola Orlander, Arvola, & Jedemark, Marie (2004). Att arbeta mot godkänt. Timplanens roll i ett förändrat uppdrag, SKIP-rapport 2. Stockholm: HLS förlag

Eriksson, Inger, Arvola Orlander, Auli, & Jedemark, Marie (2005). Varierande undervisningspraktiker i timplanelösa skolor – likvärdiga förutsättningar för elevers lärande?, SKIP-rapport 4. Stockholm: LHS förlag

Eriksson, Inger, Lindberg, Viveca, & Österlind, Eva (red.) (2010). Uppdrag undervisning – kunskap och lärande. Lund: Studentlitteratur

Lindberg, Viveca (2003). Yrkesutbildning i omvandling. En studie av lärandepraktiker och kunskapstransformationer, Studies in educational sciences, 64. Stockholm: HLS Förlag

Lindström, Lars & Lindberg, Viveca (red.) (2005). Pedagogisk bedömning: om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. Stockholm: HLS Förlag

Lindström, Lars, Lindberg, Viveca, & Pettersson, Astrid (red.) (2011). Pedagogisk bedömning: om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap: Stockholms universitets förlag


Bokkapitel

Berg, Astrid, Eriksson, Inger, & Löfgren, Ragnhild (2010). Observationer i kemiklassrummet – en studie om att lära sig se kemiska reaktioner, I. Eriksson (red.) Kemi i två finlandssvenska klassrum: rapport från projektet Kemitexter som redskap för naturvetenskapligt lärande: SKIP-rapport 8/2010.: Stockholms universitets förlag

Eriksson, Inger (2007). Mål i grundskolans tidigare år Ingår i Mål för alla. Perspektiv på nationella utbildningsmål för tidiga skolår. Stockholm: Skolverket

Eriksson, Inger (2005). “Tre generationer eget arbete”, E. Österlind (red.) Eget arbete – en kameleont i klassrummet. Perspektiv på ett arbetssätt från förskola till gymnasium. Lund: Studentlitteratur. (163-180)

Eriksson, Inger (2010). Skriftspråkliga redskap i självreglerande undervisningspraktiker, I. Eriksson, V. Lindberg & E. Österlind (red.) Uppdrag undervisning – kunskap och lärande!. Lund: Studentlitteratur

Eriksson, Inger (2002). Elevcentrerad undervisning, Ingår i T. Olsson (red.) Skolgården som klassrum: året runt på Coombes Schoo. Stockholm: Runa Förlag

Eriksson, Inger, Arvola Orlander, Auli, & Jedemark, Marie (2005). Timplanelösa skolorsmiljöer för lärande Ingår i Utan timplan – Forskning och utvärdering. En antologi från Timplanedelegationen. Stockholm: SOU 2005:102. (29-50)

Eriksson, Inger, Berg, Astrid, Danielsson, Kristina, Ekvall, Ulla, Lindberg, Viveca, Löfgren, Ragnhild, & Ståhle, Ylva (2010). Vilket kemiinnehåll görs tillgängligt i finlandssvenska och svenska klassrum? Ingår i Resultatdialog, 2010: Vetenskapsrådets rapportserie, 1651-7350

Lindberg, Viveca (2005). “Bedömning i förändring”, Ingår i L. Lindström & V. Lindberg (red) Pedagogisk bedömning: om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. Stockholm: HLS Förlag. (s. 243-253) Första upplagan


Konferensbidrag

Berg, Astrid, Eriksson, Inger, & Löfgren, Ragnhild (2009). Learning to “see” chemical reactions in classroom laboratory activities, Paper presented at ISCAR Scientific meeting in Rome, 9 oct

Berg, Astrid, Eriksson, Inger, & Löfgren, Ragnhild (2008). Constituted vs potential chemistry content – talking about observations, Presented at NERA congress, 6-8 March 2008 in Copenhagen, Denmark

Berthén, Diana, Eriksson, Inger, & Lindberg, Viveca (2008). In-service training as cognitive apprenticeship, Paper presented at the conference: Sociocultural perspectives on teacher education and development: New directions for research – SOCIOTED, 7-8 April 2008 in Oxford University, England

Berthén, Diana, Eriksson, Inger, & Lindberg, Viveca (2010). Emerging educational action? BA-Thesis work in maritime higher education, Paper presented at FISCAR/NISCAR conferens, 23-25 May 2010 Helsinki

Eriksson, Inger (2009). Writing chemistry as a mean to become scientific literate, Paper presented at NERA congress, 5-7 March, Trondheim, Norway

Eriksson, Inger (2007). Contemporary changes in teaching and instruction in Sweden – changes in actions or the emerging of a new activity, Paper presented at the FISCAR conference, 27-28 September 2007 in Helsinki

Eriksson, Inger (2007). Decentralized teaching: A new division of labour between teachers and students, Paper presented at the fourth Nordic Conference on Cultural and Activity Research, 15-17 June 2007 in Oslo, Norway

Eriksson, Inger (2006). Contemporary changes in Swedish compulsory schools – changes in actions or the emerging of a new activity, Paper presented at the International Conference on Cultural-Historical Psychology: Current Situation and Perspectives, 2-4 October 2006 in Moscow, Russia

Eriksson, Inger & Jedemark, Marie (2005). Redefining teaching – An activity theoretical study of school practice in Sweden, Paper presented at the First ISCAR congress, 24 September 2005 in Seville, Spain. Proceedings–CD

Eriksson, Inger & Lindberg, Viveca (2010). What makes a teaching practice an epistemic one? Examining a mathematic teaching project, Paper presented at ECER conference, 25-27 August 2010 Helsinki

Eriksson, Inger & Lindberg, Viveca (2010). What makes a teaching practice an epistemic one? Examining a mathematic teaching project, Paper presented at NERA congress, 11-13 March 2010 Malmö University

Lindberg, Viveca (2006). Literacy practices in Swedish vocational education, Konferensbidrag till ISCHE 28, Technologies of the word: Literacies in the history of education, Umeå University, 16-19 augusti 2006


Rapport

Berthén, Diana, Eriksson, Inger, & Lindberg, Viveca (1999). Samordnad specialundervisning inom Södra Ålands högstadiedistrikt – en utvärdering, Mariehamn: Living V&I Ab.

Berthén, Diana, Eriksson, Inger, & Lindberg, Viveca (2006). Yrkeshögskolelärare i lära. Att guida högskolestuderande till studierelevanta läs- och skrivstrategier, Mariehamn: Högskolan på Åland & Living V&I Ab.
http://www.ha.ax/text.con?iPage=879&m=1630&iLan=1

Eriksson, Inger (2009). Organisering av undervisningen vid Lemlands grundskola från och med hösten 2010, Mariehamn: Living V&I Ab.

Eriksson, Inger & Lindberg, Viveca (2003). Det Digitala lär-rummet. Del 2: Huvudrapport, Mariehamn: Högskolan på Åland & Living V&I Ab.
http://www.ha.aland.fi/dokument/filer/DigIT_2.pdf

Eriksson, Inger & Lindberg, Viveca (2007). Matematikundervisningens innehåll. Avrapportering av ett kollaborativt forskningsprojekt om att utveckla redskap och innehåll i arbetet med att realisera ”strävansmålen” i matematik: Lärarhögskolan i Stockholm och Stockholms stad.
http://www.stockholm.se/Extern/Templates/InfoPage.aspx?id=42882

Eriksson, Inger & Lindberg, Viveca (2003). Det digitala lär-rummet. Del 2: Huvudrapport, Mariehamn: Högskolan på Åland & Living V&I Ab.
http://www.ha.aland.fi/dokument/filer/DigIT_2.pdf

Eriksson, Inger & Lindberg, Viveca (1994). Skärgården i skolan. Del 1, Mariehamn: Nordiska ministerrådets skärgårdssamarbete. (även översatt till finska).

Eriksson, Inger & Lindberg, Viveca (1994). Skärgården i skolan. Del 2, Mariehamn: Nordiska ministerrådets skärgårdssamarbete. (även översatt till finska).

Eriksson, Inger & Ståhle, Ylva (2010). Mätandets idé – en learning study i Botkyrka kommun, Stockholms universitet: Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete..

Forsberg, Eva & Lindberg, Viveca (2010). Svensk forskning om bedömning – en kartläggning, Stockholm: Vetenskapsrådet.
http://cm.e-line.nu/servlet/us_pyra?wts.PAGE=h_ix3.htm&wts.ACTION=loginguest&p=H

Lindberg, Viveca (2005). Thematic overview, Theme 6: Training VET teachers and trainers. Countryreport for Sweden, Mariehamn: För CEDEFOP.
http://www.trainingvillage.gr/etv/Information_resources/NationalVet/Thematic/