Artiklar av relevans för undervisningens utveckling

Utifrån kunskaper om och erfarenheter av pedagogiskt och didaktiskt forsknings- och utvecklingsarbete hjälper vi skolor och högskolor att utveckla kunskaper och redskap för att lyckas med sitt kunskapsuppdrag. Arbetet riktas mot att vidga och fördjupa lärares kunskaper t.ex. om barns och vuxnas lärande, läs- och skrivutveckling, bedömning och examination av kunskaper, design av varierande och rika lärandemiljöer och kunskapsutveckling hos elever med hinder i lärande.

Christidis m.fl. (2024). Mathematics as an aspect of vocational knowing in animal caregiving, from a student perspective

Lindberg m.fl. (2023). Kunskapsprodukter för lärarprofessionen – skolforskningsinstitutets projekt 2016 och 2017

Berthén m.fl. (2022). Musikundervisning för grundsärskolan? – en forskningsöversikt

Eriksson & Tabachnikova (2022). “Learning models”– utilising young students’ algebraic thinking about equations.

Eriksson & Eriksson (2021). Learning actions indicating algebraic thinking in multilingual classrooms. 

Eriksson m.fl. (2021). Tasks, tools, and mediated actions – promoting collective theoretical work on algebraic expressions. 

Westerlund m.fl. red. (2021). Slöjdkunnande i förändring

Wettergren m.fl. (2021). Yngre elevers uppfattningar av det matematiska i algebraiska uttryck. 

Andrée & Eriksson (2019). A research environment for teacher-driven research–some demands and possibilities. 

Eriksson m.fl. (2019). Materialisering av algebraiska uttryck i helklassdiskussioner med lärandemodeller som medierande redskap i årskurs 1 och 5.

Eriksson (2018). Lärares medverkan i praktiknära forskning – Förutsättningar och hinder.

Tuominen m.fl. (2018). Relate before calculate: Students’ ways of experiencing relationships between quantities.

Eriksson & Eriksson (2016). Matematik som teoretiskt arbete – utveckling av matematiska modeller för rationella tal i åk 4.

Eriksson & Lindberg (2016). Enriching Learning Activity with Epistemic Practices – enhancing students’ epistemic agency and authority.

Hirsh & Lindberg (2015). Svensk forskning om formativ bedömning

Adolfsson Boman (2013). Kollaborativ utveckling av uppgifter för algebraiskt arbete i en årskurs 1 – exemplet likhetstecken. 

Eriksson red. (2011). Kemiundervisning, text och textbruk i finlandssvenska och svenska skolor.

Eriksson red. (2010). Innehållet i fokus – kemiundervisning i finlandssvenska klassrum.

Carlgren m.fl. red. (2009). Perspektiv på den svenska skolans kunskapsdiskussion.

Eriksson (2009). Re-interpreting teaching: A divided task in self-regulated teaching practices. 

Berg m.fl. (2007). Kemiinnehåll i undervisningen för nybörjare. En studie av hur ämnesinnehållet får konkurrera med målet att få eleverna intresserade av naturvetenskap.

Eriksson m.fl. (2004). Att arbeta för godkänt